Reglement Kringloop+ Goede Doelen Fonds

Inleiding
Dit jaar introduceert Kringloop+ een fonds om maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Groningen. De afgelopen twee jaar werden organisaties door Kringloop+ benaderd, maar vanaf dit jaar kunnen maatschappelijke organisaties zich zelf melden bij de kringloopwinkel. Andere bekende kringloopwinkels in de stad Groningen zijn ook actief in de ondersteuning van goede doelen. Uniek voor dit fonds is dat een commissie, die bestaat uit werknemers en vrijwilligers van de kringloopwinkel, elk jaar zelf een maatschappelijk thema kiest. In 2020 kiest Kringloop+ voor de bestrijding van eenzaamheid. Organisaties die zich hiervoor inzetten, kunnen bij het fonds een aanvraag doen.

Eenzaamheid
In Groningen voelt 43% van de inwoners zich in meer of mindere mate eenzaam. Dat is bijna de helft van alle stadjers. (bron: www. eensamen050.nl) Kringloop+ vindt dit schrijnend en biedt mensen de gelegenheid om vanuit een sociaal isolement nieuwe contacten op te doen door als vrijwilliger aan het werk te gaan in de winkel. Kringloop+ wil graag meer doen om eenzaamheid te bestrijden en zoekt daarom de samenwerking op met andere organisaties.

Aanvraag

Om in 2020 in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Kringloop+ Goede Doelen Fonds, dient de aanvraag vóór 30 april 2020 te zijn ontvangen. Deze aanvraag kan online worden ingediend via info@kringloopplus.nl o.v.v. aanvraag goede doelen fonds 2020. De fondsuitreiking vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Kringloop+ Goede Doelen Fonds moet een organisatie aan de volgende criteria voldoen:

1.De organisatie is een stichting of vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2.De organisatie verzorgt activiteiten die eenzaamheid bestrijden.
3.De organisatie verzorgt haar activiteiten in de gemeente Groningen.

Project of activiteit
Een bijdrage uit het Fonds dient te worden aangevraagd voor een specifieke activiteit. Een activiteit kan/mag:
– door meerdere fondsen/subsidies ondersteund worden;
– geen salariskosten bevatten voor medewerkers of zzp’ers;
– geen algemene exploitatiekosten bevatten.

Verplichte stukken
De organisatie levert de volgende stukken aan:
1.Een recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.
2.Een beschrijving van de activiteit, het benodigde bedrag en de onderbouwing hiervan.
3.Kopie van een bankafschrift ter verificatie van de IBAN.

Uit te keren bedragen

Het maximale toe te kennen bedrag per project is voor 2020 vastgesteld op €2.500,00 euro. Kringloop+ kan besluiten een project een lager bedrag toe te kennen dan is aangevraagd. De toegekende bedragen zullen binnen twee weken na de bekendmaking overgemaakt worden naar de betreffende organisaties.

Commissie Goede Doelen

De Kringloop+ Goede Doelen-commissie bestaat uit vijf personen, waaronder drie vrijwilligers.De commissie bespreekt de ingediende aanvragen. Elke aanvraag wordt getoetst aan de criteria. Vervolgens beslist de commissie welke aanvragen gehonoreerd worden en stelt zij de hoogte van de bijdragen vast.

Publiciteitsverplichtingen ondersteunende organisaties

Organisaties waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd verplichten zich tot:
– deelname aan een uitreikingsmoment
– deelname aan een “fotomoment” voor promotionele doeleinden (online en offline kanalen)

Kringloop+ stelt het op prijs dat de organisaties die uit het Fonds een bijdrage hebben gekregen, via sociale media hier aandacht aan geven. Kringloop+ zal zelf op haar sociale media aandacht schenken aan het uitreikingsmoment.

Kringloop+ heeft in 2019 onderstaande organisaties gesteund
Stichting DierenlotImmanuel

KWF, Kankerbestrijding
stichting Kledingbank De Zeecontainer
stichting Welmobiel
stichting Quiet
Mijn gereedschapskist
stichting Roege Boys
vereniging dierenambulance
Isis Kraamzorg
Vrouwkracht Catering

Reguliere openingstijden weer van kracht bij Kringloop+

Vanaf vrijdag 14 augustus zijn wij weer open volgende de reguliere openingstijden, dus tot 17.30!

Maandag 17 augustus zijn wij om 13.00 uur open.

Onze reguliere openingstijden:
Maandag 13.00 tot 17.30 uur
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.30 uur

Wij danken al onze klanten voor hun begrip voor de afgelopen tijd en graag tot ziens in onze winkel!