Reglement Kringloop+ Goede Doelen Fonds

Inleiding
Dit jaar introduceert Kringloop+ een fonds om maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Groningen. De afgelopen twee jaar werden organisaties door Kringloop+ benaderd, maar vanaf dit jaar kunnen maatschappelijke organisaties zich zelf melden bij de kringloopwinkel. Andere bekende kringloopwinkels in de stad Groningen zijn ook actief in de ondersteuning van goede doelen. Uniek voor dit fonds is dat een commissie, die bestaat uit werknemers en vrijwilligers van de kringloopwinkel, elk jaar zelf een maatschappelijk thema kiest. In 2020 kiest Kringloop+ voor de bestrijding van eenzaamheid. Organisaties die zich hiervoor inzetten, kunnen bij het fonds een aanvraag doen.

In april 2020 hebben een aantal organisaties gebruik gemaakt van dit fonds. Graag willen wij meer organisaties deze mogelijkheid geven. Kringloop+ heeft daarom besloten in de maand september 2020 opnieuw aanvragen in behandeling te nemen.

Eenzaamheid
In Groningen voelt 43% van de inwoners zich in meer of mindere mate eenzaam. Dat is bijna de helft van alle stadjers. (bron: www. eensamen050.nl) Kringloop+ vindt dit schrijnend en biedt mensen de gelegenheid om vanuit een sociaal isolement nieuwe contacten op te doen door als vrijwilliger aan het werk te gaan in de winkel. Kringloop+ wil graag meer doen om eenzaamheid te bestrijden en zoekt daarom de samenwerking op met andere organisaties.

Aanvraag

Om in 2020 in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Kringloop+ Goede Doelen Fonds, dient de aanvraag vóór 30 september 2020 te zijn ontvangen. Deze aanvraag kan online worden ingediend via info@kringloopplus.nl o.v.v. aanvraag goede doelen fonds september 2020. De fondsuitreiking vindt plaats op zaterdag 10 oktober 2020.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Kringloop+ Goede Doelen Fonds moet een organisatie aan de volgende criteria voldoen:

1.De organisatie is een stichting of vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2.De organisatie verzorgt activiteiten die eenzaamheid bestrijden.
3.De organisatie verzorgt haar activiteiten in de gemeente Groningen.

Project of activiteit
Een bijdrage uit het Fonds dient te worden aangevraagd voor een specifieke activiteit. Een activiteit kan/mag:
– door meerdere fondsen/subsidies ondersteund worden;
– geen salariskosten bevatten voor medewerkers of zzp’ers;
– geen algemene exploitatiekosten bevatten.

Verplichte stukken
De organisatie levert de volgende stukken aan:
1.Een recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.
2.Een beschrijving van de activiteit, het benodigde bedrag en de onderbouwing hiervan.
3.Kopie van een bankafschrift ter verificatie van de IBAN.

Uit te keren bedragen

Het maximale toe te kennen bedrag per project is voor 2020 vastgesteld op €2.500,00 euro. Kringloop+ kan besluiten een project een lager bedrag toe te kennen dan is aangevraagd. De toegekende bedragen zullen binnen twee weken na de bekendmaking overgemaakt worden naar de betreffende organisaties.

Commissie Goede Doelen

De Kringloop+ Goede Doelen-commissie bestaat uit vijf personen, waaronder drie vrijwilligers.De commissie bespreekt de ingediende aanvragen. Elke aanvraag wordt getoetst aan de criteria. Vervolgens beslist de commissie welke aanvragen gehonoreerd worden en stelt zij de hoogte van de bijdragen vast.

Publiciteitsverplichtingen ondersteunende organisaties

Organisaties waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd verplichten zich tot:
– deelname aan een uitreikingsmoment
– deelname aan een “fotomoment” voor promotionele doeleinden (online en offline kanalen)

Kringloop+ stelt het op prijs dat de organisaties die uit het Fonds een bijdrage hebben gekregen, via sociale media hier aandacht aan geven. Kringloop+ zal zelf op haar sociale media aandacht schenken aan het uitreikingsmoment.

Kringloop+ heeft in 2019 onderstaande organisaties gesteund
Stichting DierenlotImmanuel

KWF, Kankerbestrijding
stichting Kledingbank De Zeecontainer
stichting Welmobiel
stichting Quiet
Mijn gereedschapskist
stichting Roege Boys
vereniging dierenambulance
Isis Kraamzorg
Vrouwkracht Catering

Goede Doelen Fonds Kringloop+

Goede Doelen Fonds

Kringloop+ stelt geld beschikbaar voor organisaties die meehelpen eenzaamheid te bestrijden.
Een goed idee? Lees hier meer!