Algemene Verkoopvoorwaarden Stichting Kringloop+

Hoofstuk 1 Definities en toepasselijkheid

1.1          In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. KRINGLOOP+: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van Stichting Kringloop+.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KRINGLOOP+ een overeenkomst aangaat dan wel daarover onderhandelt.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen KRINGLOOP+ en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 4. Product: alle door de winkel ten verkoop aangeboden goederen.
 5. KRINGLOOP+-verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van KRINGLOOP+.
  • De verkoopvoorwaarden van KRINGLOOP+ zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KRINGLOOP+. Afwijkingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
  • Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KRINGLOOP+ en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
  • KRINGLOOP+ is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van KRINGLOOP+ te wijzigen. 
 1. Prijzen

2.1          De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.

2.2          Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door KRINGLOOP+ zijn geplaatst, dan wordt de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende leidinggevende van KRINGLOOP+.

2.3          Niet geprijsde artikelen worden niet verkocht m.u.v. bepaling 2.2.

2.4          KRINGLOOP+ heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.

2.5         Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen, zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van KRINGLOOP+, prijskaarten/labels in de winkel, website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van KRINGLOOP+, binden KRINGLOOP+ niet. Evenmin is KRINGLOOP+ gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van KRINGLOOP+) zijn geplaatst.

 • Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOP+.

Eventuele bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de

klant.

 

 1. Offertes

3.1          Alle door KRINGLOOP+ uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

3.2          KRINGLOOP+ behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.

3.3         KRINGLOOP+ is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.

 

 1. Prijsverhogingen

4.1          Indien KRINGLOOP+ met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is KRINGLOOP+ niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. KRINGLOOP+ is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2          Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

4.3          De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant, door KRINGLOOP+ ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

 

 1. Garantie

5.1          Tenzij anders vermeld geeft KRINGLOOP+ geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten.

5.2          Producten die onder garantie worden verkocht, zijn voorzien van een sticker; op deze sticker staat: “Getest ok”. Deze sticker geeft recht op een garantietermijn van zeven dagen.

5.2.1      In bepaalde gevallen kan de garantietermijn met enkele weken verlengd worden, met name voor witgoed-producten. Deze verlengde garantietermijn wordt op een aparte bon vermeld, samen met productspecificaties.

5.3          Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien een geldige kassabon kan worden overgelegd.

5.4          De kassabon wordt als geldig aankoopbewijs aangemerkt.

5.5          De klant dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.

5.6          De garantietermijn wordt mondeling aan de klant medegedeeld bij het afrekenen.

5.7          Ingeval van gebreken wordt door KRINGLOOP+ per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of, en zo ja, in welke mate er sprake is van een gebrek. KRINGLOOP+ geeft binnen vijf werkdagen ná ingebrekestelling door de klant uitsluitsel aan de klant.

5.8          KRINGLOOP+ heeft het recht te kiezen om het product te vervangen dan wel de koopsom in contanten te restitueren.

5.9          De garantie vervalt indien sprake is van doorverkochte producten.

5.10       Indien het garantiebewijs is beschadigd vervalt de aanspraak op garantie.

5.11       De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd product.

5.12      Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

– het niet hebben doen aansluiten van een bij KRINGLOOP+ gekocht product door een

erkende installateur;

– het verkeerd hebben gemonteerd van een bij KRINGLOOP+ gekocht product;

– het onoordeelkundig hebben getransporteerd van een bij KRINGLOOP+ gekocht product;

– het in gebruik nemen en/of houden van een bij KRINGLOOP+ gekocht product voor een

ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.

 

 1. Reserveringen en verkochte producten

6.1          Producten kunnen gereserveerd worden tot maximaal de volgende werkdag om 15.00 uur. Gereserveerde artikelen worden voorzien van een groene kaart waarop de datum, de naam van de klant en het tijdstip tot wanneer het product is gereserveerd, worden genoteerd.

6.2          Producten welke verkocht en betaald zijn en tevens bezorgd dienen te worden, worden elk voorzien van een gele kaart waarop de bezorgdatum, de naam van de klant en het aantal verkochte producten worden aangetekend.

Eventuele bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product cq. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal aansluitend een afspraak voor de aflevering van artikelen worden ingepland.

6.3          Producten welke verkocht en betaald zijn en door de klant zelf opgehaald worden, worden elk voorzien van een gele kaart waarop de naam van de klant, de productnaam en de ophaaldatum worden aangetekend. Deze producten dienen binnen vijf werkdagen na

aankoop te worden opgehaald. Klanten dienen zich met de kassabon te melden bij de kassa, waarna zij de aangekochte goederen mee kunnen nemen.

6.4          Indien gekochte producten niet binnen vijf werkdagen door de klant zijn afgehaald, brengt Kringloop+ voor elke week daaropvolgend €10,00 in rekening voor opslag, tot een maximum van vier weken.

6.5          Na de onder 6.4 genoemde termijn van vier weken worden de niet-afgehaalde producten opnieuw in verkoop gebracht. Het aankoopbedrag wordt niet terugbetaald aan de klant.

 

 1. Retourneren van artikelen

7.1          Producten kunnen geruild worden, maar Kringloop+ behoudt zich het recht voor dit te weigeren in speciale gevallen. Kringloop+ kan besluiten geen geld terug te geven, maar de klant voor de waarde van het geruilde artikel, andere artikelen uit te laten zoeken.

 

 1. Eigendomsrecht

8.1          KRINGLOOP+ blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

 

 1. Betaling

9.1         De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel te voldoen op het moment van afrekenen.

9.2          Betaling kan niet geschieden in termijnen.

9.3          Bij bezorging moet betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, in ieder geval voorafgaand aan aflevering van de producten.

9.4          Facturen van KRINGLOOP+ dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door KRINGLOOP+ aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet-tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.

9.5          Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

 

 1. Bezorging, schade en aflevering

10.1       Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOP+. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door KRINGLOOP+ in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen KRINGLOOP+ en het afleveradres. De tarieven zijn te verkrijgen bij de kassa.

10.2       Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van KRINGLOOP+ wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.

10.3       Aflevering geschiedt bij de voordeur en alleen op de begane grond, uitgezonderd flats met een toegankelijke deur, lift, galerij enzovoort.

10.4       Voor het bezorgen van producten dient de klant voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen. Indien de klant op de afgesproken dag waarop de producten worden geleverd niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten kunnen worden afgeleverd, zal de klant zelf een nieuwe afspraak moeten maken voor de bezorging. Kringloop+ berekent hier extra kosten voor.

10.5       De aansluiting van producten geschiedt door de klant.

10.6       Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van Kringloop+ is toegebracht aan de woning of eigendommen van de klant, dienen direct gemeld te worden aan Kringloop+ t.a.v. de bedrijfsleider.

 • Schadeclaims, als genoemd onder lid 10.6, worden achteraf niet in behandeling genomen.
 • De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft KRINGLOOP+ de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

 

 1. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald

11.1       De klant is verplicht na aankoop, uiterlijk binnen 3 werkdagen, de bij KRINGLOOP+ aangekochte producten te inspecteren.

 • Grove afwijkingen aan producten dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na aankoop bij KRINGLOOP+ t.a.v. de bedrijfsleider schriftelijk te zijn gemeld.
 • De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door KRINGLOOP+ de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de producten.
 • De klant is verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens eigen vervoer. Deze schade komt niet in aanmerking voor reclamaties.

 

 1. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

12.1       KRINGLOOP+ leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de AVG, na.

Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen, kan de klant hierover met KRINGLOOP+ contact opnemen.

KRINGLOOP+ zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en, indien door de klant gewenst, de gegevens aanpassen of verwijderen.

 • De door de klant verstrekte gegevens worden door KRINGLOOP+ gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1       KRINGLOOP+ is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.

13.2       KRINGLOOP+ is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.

13.3       De aansprakelijkheidsuitsluiting onder lid 1 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KRINGLOOP+ of haar ondergeschikten.

13.4       De aansprakelijkheid van KRINGLOOP+ in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.

 • KRINGLOOP+ sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
 • De omvang van de aansprakelijkheid van KRINGLOOP+ is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

 

 1. Overmacht

14.1       Indien KRINGLOOP+ door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

14.2       In geval van overmacht aan de zijde van KRINGLOOP+ heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding.

14.3       Onder overmacht van KRINGLOOP+ wordt verstaan elke van de wil van KRINGLOOP+ onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KRINGLOOP+ kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van KRINGLOOP+ en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.

 

 1. Verzuim/ontbinding

15.1       Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. KRINGLOOP+ is dan, en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele-stelling van de klant, gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KRINGLOOP+ tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan KRINGLOOP+ toekomende rechten.

15.2       Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien KRINGLOOP+ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

16.1       De rechter van de vestigingsplaats van KRINGLOOP+, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. KRINGLOOP+ houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.

16.2       Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

17.1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede en zijn op verzoek verkrijgbaar.

 

 1. Slotbepaling

18.1      De overeenkomsten en algemene voorwaarden van KRINGLOOP+ beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen KRINGLOOP+ en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen KRINGLOOP+ en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.

18.2       Klanten van KRINGLOOP+ hebben kennis kunnen nemen van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Een uittreksel van deze voorwaarden (de huisregels) hangt leesbaar in de winkel(s) van KRINGLOOP+. 

Help mee!

Help mee!

Doneer spullen voor Ukraine

Al vanaf het ontstaan van onze kringloopwinkel zijn wij sponsor van Stichting Immanuël. Dit goede doel werkt ook in #Ukraine via een grote kerk in #Lutsk (nabij #Lviv). Er is een grote stroom #vluchtelingen in Lutsk aangezien het daar nog relatief rustig is. De kerk in Lutsk heeft gevraagd of we kunnen helpen met humanitaire middelen.

U kunt hierbij helpen, wij zamelen spullen in. Klik hier om de volledige lijst in te zien.
De komende dagen staan er bij Kringloop+ (aan de Diamantlaan 1 te Groningen) speciale rolcontainers klaar om spullen voor dit doel in te zamelen. Stichting Immanuël hoopt aan het eind van de week deze spullen al op transport te zetten. Helpt u mee? Klik hier om de lijst